Organisatie

De KNSB wil schaatsplezier voor iedereen mogelijk maken en aan de wereldtop blijven of komen in alle schaats- en inlineskatedisciplines. Dit vraagt om nauwe samenwerking en een organisatie die hierop is afgestemd.

KNSB - Organisatiestructuur (1920x1080px)

Hoe de KNSB is georganiseerd lees je hier

De ledenraad die bestaat uit afgevaardigden van de gewesten en van de atletenvereniging, is het hoogste orgaan van de KNSB. Deze borgt het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid legitimiteit en draagvlak. De ledenraad stelt de begroting, de beleidsplannen en de contributie vast en keurt de jaarrekening goed. Met het bestuursverslag en de jaarrekening legt de directeur-bestuurder verantwoording af over het beleid en de resultaten aan de raad van toezicht en aan de ledenraad.

Samenstelling Ledenraad

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de bond. De RvT bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De raad borgt het bestuurlijk functioneren van de KNSB door het adviseren van de directeur-bestuurder, bewaken van processen en toetsen van besluiten.

Leden Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van de KNSB en geeft leiding aan het bondsbureau. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de bond nationaal en internationaal en is daarmee het gezicht van de KNSB. Hij geeft leiding aan het managementteam, dat bestaat uit de technisch directeur, commercieel directeur, manager sportparticipatie, manager financiƫn en bedrijfsvoering. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT.

Directeur-bestuurder

Het bondsbureau van de KNSB functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Voor informatie en advies kunnen leden van de KNSB een beroep doen op de medewerkers van het bondsbureau. Daarnaast verricht het bondsbureau een groot aantal activiteiten voor de algehele ontwikkeling van de schaatssport.

Medewerkers bondsbureau

De KNSB kent zeven gewesten. Deze hebben als doel het bevorderen en het doen bevorderen van de schaatssport en de skatesport binnen het gewest. De gewestelijke voorzitters hebben regelmatig overleg in een expertgroep.

Besturen gewesten

De KNSB heeft secties voor langebaan/kortebaan, shorttrack, marathon, kunstschaatsen, inlineskaten, schoonrijden en schaatsen op natuurijs. De secties zorgen voor de landelijke wedstrijdkalenders en voor een goed verloop van de landelijke wedstrijden in hun schaats- of skatediscipline.

Sectiebesturen

De KNSB kent meerdere commissies:

  • De Ledenraad benoemt de auditcommissie, tuchtcommissie, geschillencommissie en de reglementencommissie.
  • De directeur-bestuurder benoemt onder andere de toetsingscommissie, recordcommissie, commissie statistiek en historie, commissie natuurijsbanen en de commissie bondsonderscheidingen.

Leden commissies