Juridische zaken

Elke vereniging heeft te maken met juridische zaken. Zo moet elke club zich houden aan de code voor goed bestuur, vastgelegd in de WBTR. Je moet je ledenadministratie regelen volgens de AVG, zodat de privacy van betrokkenen gewaarborgd is. De KNSB heeft een jurist in dienst, bij wie je als club terecht kunt voor advies. Voor eventuele conflicten bestaat de Geschillencommissie.

De belangrijkste informatie op een rij

Uiteenlopende vragen

Als vereniging heb je af en toe te maken met juridische vragen, die specialistisch zijn en zeer uiteenlopend van aard. Denk aan vragen over contracten (bijv. sponsorovereenkomsten), verenigingsrecht, een geschil met een partij buiten de bond of een gemeentelijk besluit. De KNSB wil zijn leden hierbij graag juridische ondersteuning bieden.

Voor geschillen tussen leden, bestuurders of verenigingen onderling is advisering ook mogelijk. De KNSB zal in bepaalde gevallen naar de geschillencommissie doorverwijzen.

Eerstelijns ondersteuning

Je kunt als vereniging eerstelijns juridische ondersteuning krijgen. Daarvoor kun je een mail sturen, waarna een van onze medewerkers telefonisch of per mail contact met je zal opnemen.

Indien uitgebreide behandeling noodzakelijk is, zullen we adviseren welke mogelijkheden voor verdere ondersteuning er zijn. Dat is in eerste instantie kosteloos, maar in een uitgebreider adviestraject soms tegen betaling (altijd in overleg) of met inzet van derden. Indien je vereniging een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan het zinvol zijn om de zaak daar aan te melden.

Vraag stellen

Stel je juridische vraag aan onze jurist Martine Margadant via [email protected].
Indien bij een vraag dossierstukken beschikbaar zijn, dan is het prettig als deze direct als bijlage inclusief toelichting worden meegestuurd.

Geschillencommissie KNSB

De geschillencommissie van de KNSB verzorgt laagdrempelige geschillenbeslechting tussen bijvoorbeeld leden en de bond, leden en hun verenigingen, of verenigingen en bondsorganen (zoals de gewesten).

Een geschil wordt aanhangig gemaakt door een brief te schrijven aan de geschillencommissie met daarin een duidelijke omschrijving van het geschil en de van de geschillencommissie gewenste beslissing. Daarbij dienen de contactgegevens (e-mailadressen) van de tegenpartij te worden opgegeven.

Bij indiening van een klacht wordt een administratieve vergoeding van € 25,- in rekening gebracht. Nadat de verwerende partij schriftelijk verweer heeft ingediend wordt in de regel een eindbeslissing gegeven. In spoedeisende gevallen kan de geschillencommissie binnen enkele dagen een geschil behandelen.

De geschillencommissie fungeert ook als commissie van beroep in zaken die door de tuchtcommissie zijn behandeld.

Voor geschillen kan contact opgenomen worden met de secretaris van de geschillencommissie: Mr. P. de Jong Schouwenburg (secretaris) Dat kan via 020 – 6789238 of [email protected].

Tuchtcommissie KNSB

De tuchtcommissie beoordeelt en beslist alle strafbare feiten op het moment dat daarover een aanklacht wordt ingediend bij de tuchtcommissie.

Een dergelijke aanklacht kan worden ingediend door een brief te sturen aan de tuchtcommissie met daarin in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het strafbare feit. Daarbij dienen de contactgegevens (e-mailadressen) van de tegenpartij te worden opgegeven.

Als de tuchtcommissie de zaak vervolgens in behandeling neemt, kan de aangeklaagde een schriftelijk verweerschrift indienen en/of verzoeken om een mondelinge behandeling van de zaak. Na afloop daarvan zal de tuchtcommissie schriftelijk uitspraak doen.

Gelijktijdig met het indienen van de aanklacht dient een bedrag van € 200,- te worden voldaan op de rekening van de KNSB. De klacht wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit geldt niet indien de klacht door of namens de KNSB wordt ingediend. Het verschuldigde bedrag wordt aan betrokkene gerestitueerd indien hij door de Tuchtcommissie in het gelijk wordt gesteld.

Voor tuchtzaken kan contact opgenomen worden met de secretaris van de Tuchtcommissie: mevr. Mr. Nikita Nowotny (secretaris). Dat kan via 020 – 5460897 of [email protected].

Statuten KNSB

Wanneer je als vereniging of stichting lid bent van de KNSB, dan ben je gebonden aan de statuten en reglementen van de KNSB. Om verenigingen zo goed mogelijk te faciliteren, heeft de KNSB modelstatuten ontworpen. Wij adviseren je om hiervan gebruik te maken, want je bent hiermee verzekerd van up-to-date statuten die voldoen aan wettelijke voorschriften, de eisen van de KNSB en de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF.

Modelstatuten (laatste versie, maart 2022)

De laatste jaren is er veel veranderd in de statuten. Om gezamenlijk de schaats- en inlineskatesport te bevorderen, omgangsnormen te bewaken en het belang van leden te garanderen, moeten diverse punten uit de KNSB-statuten en de Code Goed Sportbestuur ook verankerd zijn in de statuten van verenigingen.

De KNSB is sinds 2018 aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak, wat ook doorwerkt in de verenigingsstatuten. Bovendien zijn de modelstatuten aangepast aan de vereisten uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Download hier de laatste versie van de modelstatuten, die dateert van maart 2022.

Statuten wijzigen?

Wil je als vereniging of stichting die bij de KNSB is aangesloten een statutenwijziging doorvoeren? Dan dien je deze officieel voor te leggen aan de KNSB (zie artikel 8 KNSB-statuten). Als lid van de KNSB zijn er diverse regels die je één-op-één moet opnemen in jullie verenigingsstatuten.

Wanneer je dit formulier statutenwijziging invult, dan sturen we je de informatie die past bij jullie organisatievorm en aanbod. Met dit modelstatuut kun je verder aan de slag. Het werkt eenvoudig en gaat supersnel. Je hoeft alleen maar de verplichte velden in te vullen, zoals verenigingsgegevens, het boekjaar, de bestuurders en natuurlijk de ondertekening. Omdat alles al volgens de juridische richtlijnen van de KNSB is, kun je gebruik maken van de lage tarieven van de DoeHetZelfNotaris (of als dat gunstiger is je eigen notaris).

Zelf ontwikkelen?

Je kunt er als vereniging ook voor kiezen om zelf een nieuw statuut te ontwikkelen. Je moet dan wel verplichte passages uit de KNSB-modelstatuten overnemen. De onderdelen die je zelf toevoegt mogen hier niet mee in strijd zijn. Als je gaat voor deze route is de doorlooptijd langer. Ook moet je rekening houden met extra notariskosten en betaal je €99,- voor advieskosten aan de KNSB. Gaan jullie naast schaatsen en/of skaten ook een andere sport aanbieden, dan wil je deze eveneens tot zijn recht laten komen in jullie statuten. Hierbij kunnen wij adviseren.

Aangezien stichtingen heel divers kunnen zijn, is hier geen modelstatuut voor. Wel zijn er verplichtingen voor statuten van stichtingen. Naast deze vereiste onderdelen kun je de statuten zo inrichten dat ze goed passen bij de stichting. De KNSB moet de statutenwijziging goedkeuren.

Alle stappen op een rijtje

 • Voornemen tot statutenwijziging in de bestuursvergadering.
 • Aanmelden van de voorgenomen statutenwijziging bij de KNSB.
 • Invullen van het KNSB-modelstatuut op de site van de DoeHetZelfNotaris of ontwikkelen van een eigen versie.
 • Goedkeuring van de statuten door de KNSB.
 • Goedkeuring binnen de eigen ALV.
 • Laten passeren van de akte bij de notaris.
 • Gepasseerde statuten toesturen aan de KNSB.

Herkenbaarheid

Clubkleding is een manier om als vereniging eenheid en herkenbaarheid uit te stralen. Het is per vereniging verschillend wat de voorwaarden zijn voor het dragen en aanschaffen van clubkleding. Je kunt er als vereniging voor kiezen om kleding te verhuren of het te koop aan te bieden. Ook of je de clubkleding verplicht stelt als voorgeschreven kleding is een keuze die de vereniging kan maken.

Het is in ieder geval zaak duidelijk naar de leden van de vereniging te communiceren wat de regels zijn omtrent het dragen van de clubkleding. Met het gebruik van een sponsor of sponsoren is het mogelijk om de kosten van de clubkleding aantrekkelijker te maken.

Logorechten

Bij het ontwerpen van de clubkleding is het belangrijk rekening te houden met eventuele rechten die zitten op logo’s, mocht je binnen je club sporters hebben die op nationaal niveau deelnemen aan schaatswedstrijden voor langebaan, kortebaan, shorttrack en/of marathon. Je ontwerp leg je dan voor aan de KNSB.

Tips

Bij inlineskaten moet je er rekening mee houden dat je geen fluorescerende kleuren mag verwerken in je ontwerp.

Bij inlineskaten en marathonschaatsen moet het wedstrijdpak op de aangegeven plaatsen vrij blijven voor het wedstrijdnummer en voor de sponsoruitingen van de wedstrijd - en/of competitiesponsor.

Bescherming persoonsgegevens

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele Europese Unie. Ook schaats-, skate en natuurijsverenigingen hebben te maken met deze privacywetgeving, die in de plaats kwam van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Met de nieuwe privacywetgeving moesten de administratieve handelingen anders worden geregeld. Denk hierbij aan persoonsgegevens van leden. Hoe ga je hiermee om en hoe openbaar zijn deze gegevens? Wat mag er wel en niet met de nieuwe wetgeving?

Intussen is iedereen redelijk gewend aan de AVG. Voor sportverenigingen die behoefte hebben aan advies op dit gebied, heeft NOC*NSF het Handboek Sport en Privacy opgesteld, dat je hier kunt downloaden. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van onze verenigingsadviseurs.

Toestemming

Om te voldoen aan de AVG is het soms nodig om mensen expliciet toestemming te vragen voor het verwerken van gegeven. We hebben enkele voorbeelddocumenten beschikbaar, die je hieronder kunt downloaden.

Wat te doen tegen datalekken?

Cybercrime en datalekken. Speelt dat ook binnen de wereld van schaatsverenigingen? Het lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, maar helaas maken criminelen geen onderscheid in hun zoektocht naar waardevolle informatie. Persoonsgegevens leveren veel geld op in het criminele circuit. Een datalek is er wanneer er onzorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. En sinds begin 2016 is dit strafbaar.

Als je een datalek hebt, zijn de gevolgen voor jullie vereniging hetzelfde als voor elke andere instantie. Het is dus verstandig je hierin te verdiepen. Waar moet je als verenigingsbestuurder vooral op letten? Wat mag je wel en niet doen met persoonsgegevens?

Je mag alleen persoonsgegevens opslaan en verwerken als daar een goede reden voor is of als leden daar toestemming voor hebben gegeven. Wees dus terughoudend met het opslaan van (persoons)gegevens. Als je gegevens niet absoluut nodig hebt, sla ze dan niet op in jullie administratie. Hiermee beperk je het datarisico voor jou en je vereniging. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Denk hierbij aan het BSN-nummer, medische of financiële gegevens. Hier gelden extra strenge regels voor. Hanteer als regel dat je deze gegevens niet verwerkt.

Kopie identiteitsbewijs

Wanneer een lid zich moet identificeren laat hij zijn identiteitsbewijs zien, zodat je kunt controleren dat hij degene is die hij of zij zegt te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je een volledige kopie van zijn identiteitsbewijs mag opslaan. Het is niet toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van leden op te slaan in jouw administratie zonder dat je eerst de gegevens weghaalt die niet noodzakelijk zijn.

BSN (burgerservicenummer)

Veel organisaties gebruiken het burgerservicenummer (BSN) als (deel van het) lidmaatschapsnummer. Dit is absoluut niet toegestaan volgens de wet. Het BSN mag dus ook niet zichtbaar zijn op kopieën van identiteitsbewijzen in jouw administratie. Er bestaan sjablonen om eenvoudig gegevens af te dekken bij het maken van een kopie van een identiteitsbewijs. Met dit sjabloon sla je alleen de wettelijk toegestane gegevens op. Jullie kunnen via [email protected] een gratis sjabloon opvragen.

Foto’s op website

Zonder toestemming is het niet toegestaan om foto’s van leden op jullie website te plaatsen. Wij adviseren je om hier schriftelijk toestemming voor te vragen. Geef dan duidelijk aan waarvoor je toestemming vraagt. Bijvoorbeeld voor foto’s met meer dan één persoon en alleen bestemd voor de eigen website. Deze toestemming kun je bijvoorbeeld ook vragen bij de aanvraag van het lidmaatschap.

Wat te doen bij een datalek?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eist van je dat je bepaalde datalekken binnen 72 uur meldt, anders ben je in overtreding en riskeer je een boete. Het is zaak om zo snel mogelijk de schadelijke gevolgen voor jullie vereniging en de gedupeerden te beperken. Wij adviseren je daarom jouw medebestuurders te laten weten wanneer ze een lek moeten melden en bij wie in de organisatie. Zo gaat er geen (kostbare) tijd verloren.

Draaiboek

Net als een calamiteitenplan bij een brand kan een draaiboek bij datalekken je veel leed besparen. Tegelijkertijd geeft een beknopt, helder geschreven draaiboek medebestuursleden inzicht in het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Onderdelen van zo’n draaiboek zijn:

 • Wat zijn persoonsgegevens en hoe gaan wij hier mee om?
 • Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarom?
 • Wat is een datalek en hoe herken je dit?
 • Aan wie van de vereniging meld je een datalek?
 • Hoe melden we een datalek aan de AP en eventueel de betrokkenen?
 • Wie schakelen we in om de schade te beperken?

Aansprakelijkheid als er toch iets mis gaat

Als bestuurder van een vereniging ben je hoofdelijk aansprakelijk voor fouten die (ook door anderen) binnen jouw vereniging gemaakt worden. Dit betekent dat bij eventuele claims ook jouw persoonlijke vermogen in het geding is. Een goede verzekering is dan ook geen overbodige luxe.

Voor dit risico heeft de KNSB een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Zorg er wel voor dat de namen van de jullie bestuurders correct geregistreerd staan bij zowel de Kamer van Koophandel als in de KNSB Verenigingsmanager.

De vereniging zelf is meestal niet verzekerd. Hiervoor is een datarisico- of cybercrimeverzekering een oplossing. Vraag hierover advies bij EverionSport of jullie eigen verzekeringsadviseur.

Sinds 2021

Sinds 1 juli 2021 moet je als vereniging voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten te voorkomen.

De veranderingen in de wet waren niet ingrijpend, maar het is wel belangrijk dat je ze allemaal begrijpt en er naar handelt. Bespreek de regels met het voltallige bestuur, zodat jullie allemaal op de hoogte zijn. Het is verstandig om de afspraken die je daarover in je vereniging maakt vast te leggen in reglementen of statuten (of de notulen).

Ondersteuning vanuit de KNSB

 • De KNSB heeft zijn modelstatuten aangepast zodat deze aansluiten bij de eisen uit de WBTR. Een link naar de modelstatuten vind je hier. De nieuwste versie is van maart 2022.
 • Is jullie vereniging net bezig met aanpassing van de statuten, meld dit dan tijdig aan. Een statutenwijziging heeft altijd goedkeuring van het bondsbestuur nodig.
 • Hier onder benoemen we de belangrijkste zaken die moeten worden vastgelegd. We lichten toe welke maatregelen je als bestuur kunt nemen zodat jullie vereniging aan de wet voldoet. Veel vragen over de WBTR worden hieronder beantwoord. Zijn er toch nog vragen neem dan contact op met [email protected].

Goed bestuur en aansprakelijkheid

In de WBTR is bepaald dat bestuursleden zich moeten laten leiden door het belang van de vereniging of stichting. Goed bestuur gaat onder meer over integriteit, transparantie, verantwoording afleggen en een zorgvuldige omgang met de financiën van de vereniging. Als je niet aan de normen van goed (sport)bestuur voldoet, kan er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur en dat kan leiden tot aansprakelijkheid.

In eerste instantie is de vereniging zelf aan te spreken op het niet nakomen van afspraken of eventuele schade aan derden. Het kan gebeuren dat je daarvoor als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Die mogelijkheid doet zich voor als de bestuurder onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Een bestuurslid kan ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, ook al zijn andere bestuursleden medeaansprakelijk. Dat noemen we hoofdelijke aansprakelijkheid. Wanneer je als bestuur en/of als individuele bestuurslid aansprakelijk wordt gesteld is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je als bestuur zorgvuldig hebt gehandeld.

Neem daarom de volgende maatregelen:

 • Controleer of alle huidige bestuurders staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en of de meest recente statuten zijn gedeponeerd (meestal doet de notaris dit voor jullie). Zorg er ook voor dat oud-bestuurders zijn uitgeschreven. Via deze pagina krijg je handvatten om je vereniging goed te organiseren.
 • Informeer alle bestuursleden en eventueel nieuwe bestuursleden goed over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun handelen als bestuurslid van de vereniging. Het is ook belangrijk dat bestuursleden bekend zijn met de afspraken die zijn vastgelegd in statuten en bestuursreglementen (en/of in notulen) en zich daaraan houden.
 • Bespreek met elkaar of de taakverdeling binnen het bestuur duidelijk is. Hoewel sommige taken regelmatig door bestuurders alleen worden uitgevoerd, zorgt een “vier-ogenbeleid” ervoor dat taken zorgvuldiger worden uitgevoerd. Dit betekent dat je bij grote of belangrijke zaken altijd een andere bestuurder laat meekijken.
 • Het is verstandig financiële afspraken te maken en vast te leggen met betrekking tot het doen van uitgaven en besluitvorming over investeringen. Pas het vier-ogenprincipe toe bij financiële besluiten en handelingen en bij het aangaan van overeenkomsten.
 • Leg afspraken met derden altijd schriftelijk vast en laat je bij beslissingen met grote financiële gevolgen adviseren (bijv. door een adviescommissie of extern deskundige). Zie er met elkaar op toe dat ieder bestuurslid zich houdt aan de wet (niet alleen de WBTR maar bijvoorbeeld ook de AVG), de statuten en eventuele bestuursreglementen.
 • Leg besluiten en belangrijke afspraken in bestuursnotulen en/of een besluitenlijst vast.
 • Bespreek binnen het bestuur of de WBTR aanleiding is tot wijziging van statuten en/of reglementen van de vereniging. Wijs een bestuurslid aan dat hiervoor verantwoordelijk is en het proces in gang zet en bewaakt.

Goed om te weten:
De KNSB heeft voor al zijn leden een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking wanneer je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Tegenstrijdig belang

Er is sprake van tegenstrijdig belang wanneer je als bestuurslid een persoonlijk belang hebt bij een beslissing van het bestuur dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vereniging. Het maakt daarbij niet uit of de vereniging er daadwerkelijk nadeel van ondervindt of niet. Een bestuurslid met een persoonlijk belang mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming.

Als er meerdere bestuurders zijn met een tegenstrijdig belang, waardoor een bestuur geen besluit kan nemen, dan neemt de ALV (algemene ledenvergadering) het besluit. Statuten moeten aangeven hoe de besluitvorming in dat geval plaatsvindt. De modelstatuten van de KNSB bevatten een bepaling over tegenstrijdig belang. Het is belangrijk om de juiste formulering over te nemen want de tegenstrijdig-belang-regeling van de WBTR geldt sinds 1 juli 2021 en verkeerd geformuleerde bepalingen in de statuten vervallen.

Hoe gaat de vereniging om met tegenstrijdig belang?
Bespreek het onderwerp in het bestuur en maak afspraken hoe je met een dergelijke situatie omgaat. Spreek af dat bij beslissingen van het bestuur altijd wordt gecheckt of sprake is van een tegenstrijdig-belangsituatie. Je kunt ook de afspraak maken dat een bestuurslid áltijd zelf meldt als er sprake is van een persoonlijk belang. In die situaties praat en beslist het betreffende bestuurslid niet mee over het onderwerp.

Maak ook een afspraak hoe het bestuur omgaat met de situatie dat meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben. Het is dan bijvoorbeeld aan de ALV van de vereniging om een besluit te nemen, tenzij het in de statuten anders is geregeld. Leg die afspraken vast. Het is verstandig om dat te doen in de statuten van de vereniging zodat de afspraken ook voor nieuwe bestuursleden duidelijk zijn.

Afwezigheid van een bestuurslid

In de WBTR staat ook een belet- en ontstentenisregeling. De wet spreekt over belet als een bestuurslid tijdelijk afwezig is, bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte. Ontstentenis wil zeggen dat iemand definitief geen bestuurslid meer is. Dat kan het gevolg zijn van overlijden, schorsing of ontslag. Hoe je omgaat met de situatie dat één of meer bestuursleden niet aanwezig zijn moet je vastleggen in een belet- en ontstentenisregeling. Die regeling moet in de statuten staan. Dat hoeft niet direct maar bij de eerstvolgende statutenwijziging. In de nieuwe modelstatuten van de KNSB is een belet- en ontstentenisregeling opgenomen.

Hoe gaat de vereniging om met ontstentenis en belet?
Bespreek in het bestuur hoe je omgaat met belet en ontstentenis en leg de afspraken daarover vast in de notulen. Neem bij de eerstvolgende statutenwijziging de regeling op in de statuten. Je kunt gebruik maken van de KNSB-modelstatuten waarin de regeling is opgenomen. Als vereniging kun je ook een continuïteitscommissie instellen die bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden de bestuursverantwoordelijkheid overneemt.

Meervoudig stemrecht

Meervoudig stemrecht betekent dat een bestuurslid meer dan één stem kan uitbrengen bij een bestuursbesluit. Volgens de WBTR mag een bestuurslid wel meer stemmen hebben dan een ander bestuurslid, maar één persoon mag nooit meer dan 50% van alle stemmen hebben. Het kan wel zo zijn dat één bestuurslid een doorslaggevende stem heeft, maar dat kan niet het geval zijn in situaties met twee bestuursleden, want dan zou hij meer dan 50% van de stemmen hebben. Deze situaties zullen zelden voorkomen bij sportverenigingen. Als er nu een dergelijke regeling in de statuten staat, dan vervalt deze automatisch na 5 jaar.

Moet de vereniging maatregelen nemen met betrekking tot meervoudig stemrecht?
Controleer of jullie een bepaling hebben over meervoudig stemrecht in jullie statuten of huishoudelijk reglement. In de modelstatuten van de KNSB staat geen bepaling over meervoudig stemrecht. Als jullie vereniging wel een bepaling over meervoudig stemrecht bevat, check dan of de regeling voldoet aan de eisen van de WBTR. We adviseren in dat geval de statuten daar zo snel mogelijk op aan te passen. Dat moet uiterlijk in 2026 zijn gebeurd.

Toezicht

In een vereniging kunnen er organen zijn die belast zijn met toezicht op de gang van zaken. Dat kan in de vorm van afzonderlijke organen zoals een raad van toezicht of een raad van commissarissen. Het kan ook geregeld zijn binnen het bestuur van de vereniging (het monistische of one-tier-model). In dat geval zijn er uitvoerende (bijvoorbeeld een dagelijks bestuur) en toezichthoudende bestuurders (een algemeen bestuur waaronder de voorzitter). Overigens moeten al deze bestuurders als zij benoemd zijn worden ingeschreven bij de KvK. De WBTR legt ook de taken en bevoegdheden van toezichthouders binnen een vereniging vast. Voor toezichthouders gelden dezelfde regels uit de WBTR als voor bestuursleden! Ook zij kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur.

Wat moet de vereniging vastleggen over Toezicht?
De meeste schaats- en inlineskateverenigingen zullen geen aparte toezichthouders kennen. Het is van belang goed vast te leggen of in de vereniging sprake is van toezichthouders. Ook is het goed om vast te leggen wanneer geen sprake is van toezichthouders zoals in de WBTR wordt bedoeld. Daar kunnen dan later nooit misverstanden over bestaan. Benoem dus alle commissies binnen de vereniging en leg dat vast. Als ze geen toezichthoudende taak hebben, vermeld dat er dan nadrukkelijk bij. Bij een Raad van Toezicht is er geen twijfel. Bij een kascommissie bijvoorbeeld is het goed dat te vermelden zodat duidelijk is dat deze niet als toezichthouder moeten worden beschouwd.

Sinds 2020

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen, waaronder verenigingen en stichtingen, verplicht om eigenaren of personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. UBO staat voor: Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden. De registratieplicht is het gevolg van Europese regels. De EU wil op deze manier witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen gaan. Bestaande verenigingen hadden tot uiterlijk 27 maart 2022 de tijd om hun UBO te registreren bij de KvK. Het bestuur was en is hier verantwoordelijk voor. Klik hier voor meer informatie over de UBO registratieplicht.