Beleid talentherkenning en -ontwikkeling

Talentherkenning- en ontwikkeling

Visie talentherkenning- en ontwikkeling

De talentherkenning- en ontwikkeling van de KNSB is als een piramide opgebouwd en bestaat uit verschillende fases (zie Meerjarenopleidindsplan KNSB). Talenten kunnen vanuit de verenigingen of baanselecties, gewesten of verenigingen (talentherkenning) geselecteerd worden voor een KNSB Talent Team (talentontwikkeling).

Als uitgangspunt hanteren we bij talentontwikkeling een periode van acht jaar als voorbereiding op presteren in het internationale seniorenveld. Dit geldt als algemeen uitgangspunt in het model van talentherkenning- en ontwikkeling, de werkelijke duur van deze voorbereiding kan langer of korter duren.

Het streven is dat de KNSB de talentvolle sporters gedurende deze tijd actief en met toenemende intensiteit begeleidt. Dit heeft tot gevolg dat KNSB acht jaar voor het podium ook moet weten wie de talentvolle sporters zijn die zij gaan begeleiden. In de fase van talentherkenning worden daarom ook een grote groep potentiële talenten getest (Talentdagen KNSB) om degene met de meeste potentie te kunnen rekruteren.

Talentherkenning

De omgeving waarin talentherkenning kan plaatsvinden typeert zich in een omgeving waarin de sporter veel plezier heeft in het beoefenen van de schaatssport en de ontwikkeling centraal staat. Veelal bevinden sporters zich op dit moment in de fase “leren trainen” of “train trainen” van het Meerjarenopleidingsplan.

In deze ontwikkeling kan een sporter worden herkend als talentvol en mogelijk potentieel topsporter op basis van meerdere indicatoren (zie selectiebeleid). Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar het huidige prestatieniveau van de sporter, maar ook naar de potentiële ontwikkeling van de sporter.

KNSB Talent Teams (Talentontwikkeling)

De talentontwikkelingsprogramma’s waarvoor sporters geselecteerd kunnen worden (KNSB Talent Teams) staan onder regie van de KNSB en voldoen aan kwalitatieve voorwaarden.

De sporter staat centraal in zijn ontwikkeling in deze programma’s. Vanuit een holistische visie is er aandacht voor de ontwikkeling als mens, leerling en de ontwikkeling tot volwaardige topsporter.

De sporter leert binnen de gestelde kaders zelfstandige keuzes te maken op basis van hetgeen hen is aangereikt en hetgeen hij/zij zich eigen hebben gemaakt.

Er is samenwerking met onderwijs- en studie-instellingen waaronder Topsporttalentscholen (LOOT’s) zodat de sporter zich als leerling kan ontwikkelen, waarbij minimaal een middelbare school diploma behaald dient te worden.

Het programma vindt plaats in een professionele lerende omgeving waarin de sporter een passend programma van trainingen en wedstrijden krijgt aangeboden. Dit gebeurt in een veilige en integere setting begeleid door fulltime Talentcoaches en specialistische begeleiding op het gebied van krachttraining, prestatiegedrag, medisch en paramedisch, topsportleefstijl-coaching en voeding door de TeamNL-experts. Monitoring van de sporters vindt plaats door middel van het sportersmonitoringssysteem Teamworks AMS.

Er zijn vijf Talent Teams langebaan en drie Talent Teams shorttrack in Nederland waarbij de talenten zich in hun eigen regio kunnen ontwikkelen, reistijd zoveel mogelijk beperkt wordt en ze thuis kunnen blijven wonen. Hier hebben ze toegang tot een optimale infrastructuur met o.a. geschikte trainingsaccommodaties.

Het doel van deze KNSB Talent Teams is om jonge talentvolle sporters soepel door te laten stromen naar de top: de commerciële (development)teams bij het langebaanschaatsen, het nationale shorttrackteam, de nationale selecties inlineskaten of de nationale trainingsselectie kunstrijden, die in 2022 start.

De KNSB Talent Teams faciliteren meerdere disciplines of hebben multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de regio. Deze multidisciplinaire aanpak wordt onderschreven door het meerjarenopleidingsplan (MJOP) van de KNSB. Een KNSB Talent Team kan, indien sporttechnisch functioneel, op meerdere locaties in de eigen regio centraal trainen.

Talentontwikkelling

Het doel van een KNSB Talent Team is het opleiden van talenten. Talenten die geselecteerd worden voor een KNSB Talent Teams worden ‘kansrijk’ geacht om in de toekomst in aanmerking te komen voor podiumplaatsen bij mondiale toernooien voor senioren. In het KNSB Talent Team kan een talent zich ontwikkelen richting de (inter)nationale seniorentop. De KNSB heeft vijf KNSB Talent Teams geaccrediteerd die dit binnen hun opleidingsgebied faciliteren.

Selectie

De talentontwikkeling van de KNSB is als een piramide opgebouwd. Talenten kunnen vanuit de baanselecties, opleidingsploegen of verenigingen (talentherkenning) geselecteerd worden voor een KNSB Talent Team. De KNSB Talent Team-coaches zullen voorafgaan aan de start van een nieuw seizoen, samen met de KNSB talenten selecteren zie ook; selectiebeleid KNSB Talent Teams Langebaan en Shorttrack.

Sporter staat centraal in zijn ontwikkeling als;

  • Sporter; ontwikkeling op sportief gebeid om de sporter voor te bereiden op een leven als topsporter.
  • Leerling; Minimaal een middelbare schooldiploma behalen
  • Mens; ontwikkeling als zelfstandige volwassenen

Het opleiden van sporters die plezier hebben om zich te ontwikkelen tot complete dan wel volwaardige schaatsers, die binnen de gestelde kaders zelfstandige keuzes kunnen maken op basis van hetgeen hen is aangereikt en wat zij zich eigen hebben gemaakt.

Programma

KNSB Talent Teams bieden talenten de juiste randvoorwaarden om zich optimaal te ontwikkelen. In een professionele lerende omgeving krijgen de sporters een passend programma van trainingen en wedstrijden aangeboden in een veilige en integere omgeving. De KNSB Talent Teams faciliteren meerdere disciplines of hebben multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de regio. Deze multidisciplinaire aanpak wordt onderschreven door het meerjarenopleidingsplan (MJOP) van de KNSB. Voor de monitoring van de sporter wordt gebruik gemaakt van Teamworks AMS. Een KNSB Talent Team kan, indien sporttechnisch functioneel, op meerdere locaties in de eigen regio centraal trainen.

Deskundige begeleiding

De talentencoaches van de KNSB Talent Teams beschikken over de specifieke kennis en kunde die geldt voor de fase trainen om te trainen en trainen om te presteren (MJOP) en beschikken allen tenminste over een ST-4 diploma.

Het begeleidingsteam van het Talent Team bestaat daarnaast uit TeamNL-experts op het gebied van krachttraining, prestatiegedrag, medisch en paramedisch, topsportleefstijl-coaching en voeding.

De hoofdcoach Talentontwikkeling werkt intensief samen met de Talentcoaches om de kwaliteit van de programma’s te bewaken. Hierbij wordt altijd geredeneerd vanuit de twee hoofdvragen; wat is het beste voor ieder individueel talent en hoe kunnen we elkaar hierbij als bond en Talent Team ondersteunen.

Voor meer informatie kijk voor langebaan en Shorttrack.

Onderwijs

Optimale samenwerking met onderwijs- en studie-instellingen waaronder Topsporttalentscholen.
Sporters dienen minimaal een middelbare school diploma halen.

Bestuurlijk

Elk KNSB Talent Team bestaat uit een autonome stichting. Het bestuur draagt zorg voor een duurzame inrichting waarbij er optimale voorwaarden (accommodatie, coaches, beschikbaarheid faciliteiten) voor de talenten worden gecreëerd en er een verbinding is met de regio. Verbinding zowel op sportief als bestuurlijk met de schaatsentiteiten in de regio alsmede de gemeentes, provincies en het TeamNL Centrum. De samenwerking tussen de KNSB en het KNSB Talent Team is formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij de KNSB de regie heeft op de kwaliteit van het programma. Dit wordt in zowel formele als informele momenten tussen de Talentcoach/bestuur en KNSB besproken.

Samenwerking met KNSB

Alle KNSB Talent Teams vallen onder regie van de KNSB, conform het beleid van NOC*NSF. Deze regierol van de bond is met name bedoeld om de kwaliteit van de talentenprogramma’s te bewaken. De regierol van de bond is onder meer terug te zien op de volgende manieren:

  • Samenstellen KNSB Talent Team-selecties
  • KNSB Talent Team-programma dient te voldoen aan de eisen van het MJOP
  • Aanstelling KNSB Talent Team-Coach
  • Sporttechnische afstemming tussen KNSB Talent Team-coach en KNSB
  • Stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen KNSB Talent Team-coaches, centraal en individueel (coachesplatform, intervisie, deskundigheidsbevordering, persoonlijke ontwikkeling van de Talentcoach)

Samenwerking met opleidingsploegen

Om een optimale samenwerking tussen de KNSB Talent Team-coaches en de trainers van baanselecties en verenigingen te creëren, vindt intensief overleg plaats tussen opleidingsploegen (baanselectie, gewestelijke selectie) en KNSB Talent Teams. Deze samenwerking is binnen de piramidale structuur van groot belang, omdat de route van toekomstige kampioenen langs meerdere organisatievormen loopt en synchronisatie van deze route gewenst is.

De regionale talentenprogramma’s voor het kunstschaatsen worden VTO’s genoemd. VTO staat voor vereniging talentontwikkeling. VTO’s worden gezien als sterke verenigingen en voldoen aan de door de KNSB gestelde voorwaarden, welke sterk lijken op de voorwaarden die de bond stelt aan KNSB Talent Teams. In de VTO’s trainen de beste talenten uit een VTO-regio, centraal samen. Voor kunstschaatsen gelden andere leeftijden per fase van het MJOP. Kunstschaatsen is een zogenaamde vroeg-specialisatie-sport en een VTO richt zich hoofdzakelijk op de fase leren trainen en deels op train trainen.

De Talentdagen worden georganiseerd met verschillende doelstellingen. Enerzijds wordt het gebruikt voor het periodiek monitoren van onze talentvolle jonge sporters en dit gebruiken voor trainingssturing (talentbevestiging en -ontwikkeling)​ en het creëren van een talentprofiel welke wordt ingezet voor de scoutingsprocessen. Daarnaast hebben de talentdagen als doel om door het regelmatig testen van prestatiebepalende factoren er een database wordt opgebouwd waaruit uiteindelijk talentprofielen ontstaan ter identificatie van een talentvolle schaatser of inlineskater.

Bekijk ook de informatie over de langebaan en de shorttrack talentdagen.