Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen vanaf 1 juli in werking

Donderdag 01 april 2021
Belangrijk! Wat betekent de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor jouw vereniging? Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (die zelfs tot faillissement kunnen leiden) te voorkomen. De wet is van belang voor schaats- en inlineskateverenigingen, stichtingen, gewesten en talentteams vanwege de persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en omdat er enkele zaken geregeld moeten worden over stemrecht, toezicht en financieel bestuur. Dit moet voor 1 juli 2021 zijn gebeurd. De veranderingen in de wet zijn niet ingrijpend, maar het is voor bestuurders wel belangrijk om ze goed te begrijpen en toe te passen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? In de WBTR is bepaald dat bestuurders zich moeten laten leiden door het belang van de vereniging of stichting. Dit klinkt logisch, maar is nu in de wet vastgelegd. De WBTR bepaalt ook dat een bestuurder met een persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vereniging niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Als er meerdere bestuurders zijn met een strijdig belang, waardoor een bestuur geen besluit kan nemen, dan neemt de ALV het besluit. Statuten moeten aangeven hoe de besluitvorming in dat geval plaatsvindt. De modelstatuten van de KNSB bevatten al een bepaling over tegenstrijdig belang. Verder wordt het meervoudig stemrecht beperkt. Een bestuurder van een vereniging mag niet méér stemmen uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Zo wordt voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft. Als er nu een dergelijke regeling in de statuten staat, dan vervalt deze automatisch na 5 jaar. De statuten van de vereniging moeten voortaan een bepaling bevatten over hoe te handelen bij afwezigheid van alle bestuurders, bijvoorbeeld als een bestuurder niet functioneert, geschorst of ontslagen is, of langdurig ziek is. De modelstatuten van de KNSB worden hierop aangepast zodat deze overgenomen kunnen worden bij toekomstige wijzigingen. De nieuwe modelstatuten zijn eind april beschikbaar. Voor bestuurders van verenigingen wordt aangesloten bij de regels die voor alle bestuurders van rechtspersonen gelden bij faillissement. De curator kan straks elke bestuurder hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is. De regel voor aansprakelijkheid wordt niet inhoudelijk gewijzigd, maar wel uitgebreider toegepast. Wat moet je nu als bestuurder doen? Als bestuurder is het belangrijk dat je voor 1 juli 2021 de veranderingen goed doorneemt, zodat je weet welke regels er vanaf dat moment gelden. De KNSB zal het bestuur daarbij zo goed mogelijk ondersteunen met informatie en voorbeelden. Houd de nieuwsberichten over de WBTR dus goed in de gaten! Bespreek de regels met het voltallige bestuur, zodat jullie allemaal op de hoogte zijn van de wijzigingen. Belangrijk hierbij is om de gemaakte afspraken vast te leggen. De veranderingen in de wet zijn niet ingrijpend, maar het is wel belangrijk dat je ze allemaal begrijpt. Mocht er namelijk toch eens iets misgaan, dan kun je je als bestuurder niet verschuilen achter het argument dat je de regels niet kende. Als het bestuur de veranderingen heeft besproken, is het goed om te kijken of er aanpassingen nodig zijn binnen de vereniging in de statuten, het huishoudelijk reglement of, indien aanwezig, het bestuursreglement. De kans is groot dat de statuten aangepast moeten worden, maar dat hoeft pas te gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Je hebt daar maximaal 5 jaar de tijd voor. Hoe gaat de KNSB hierbij helpen? Er zijn diverse organisaties die verenigingen ondersteuning aanbieden bij het aanpassen van de vereniging aan de eisen die vanuit de WBTR worden gesteld. Tegen betaling kan een stappenplan worden verkregen of toegang tot een juridische helpdesk. De KNSB biedt ook hulp en ondersteuning aan, die voor de meeste verenigingen voldoende zal zijn om alles goed te regelen. Dat is onderdeel van het lidmaatschap en er zijn geen extra kosten aan verbonden. De KNSB start haar hulp en ondersteuning met een online sessie om jullie te informeren over de WBTR en te adviseren over de te nemen stappen. Je kan je hier aanmelden voor deze sessie, die op zowel donderdag 8 april (19.30-20.30uur) als op vrijdag 9 april (19.30-20.30uur) wordt georganiseerd. Is jouw vereniging van plan om binnenkort de statuten aan te passen?  Neem dan contact op via [email protected] om te voorkomen dat je deze op korte termijn nogmaals moet aanpassen.