KNSB Meerjarenplan 2020-2028

Donderdag 30 januari 2020
Samen voor het Schaatsen. Onder dat motto doen wij dagelijks onze uiterste best om de schaatssport en het inlineskaten te laten floreren. Maar welke kant wil de KNSB eigenlijk op met deze prachtige sport(en)? Het is tijd voor het opstellen van een nieuwe meerjarenstrategie, een stevig onderbouwd plan dat kan bogen op een breed draagvlak. In dit strategisch plan gaan we onze koers vastleggen voor de periode tot 2028. Bij dit proces willen we zoveel mogelijk partijen betrekken, zowel binnen als buiten de schaatswereld. Allereerst brengen we hiervoor de actuele situatie van het schaatsen en inlineskaten grondig in kaart. Wat zijn de feiten en cijfers, welke trends zijn waarneembaar, met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden? Voor het maken van deze analyse betrekken we de medewerkers van het Bondsbureau en gaan we te rade bij relevante experts, belanghebbenden en partners. Het Mulier Instituut zal in opdracht van de KNSB een grootschalig onderzoek houden om actuele inzichten te krijgen in de motieven en behoeften van actieve schaatsers én volgers (fans) van de schaats- en inlineskatesport. Op basis van de analyse die hieruit voortkomt, bespreken we in fase 2 met experts en belanghebbenden onze keuzes voor de toekomst. Ook bedenken we strategieën om die keuzes waar te maken en bespreken we met bij de KNSB aangesloten verenigingen wat dit voor hen betekent. In de laatste fase wordt duidelijk welke consequenties de gemaakte keuzes hebben voor de organisatie van de KNSB als moderne sportbond. Dit wordt nader uitgewerkt in een activiteitenplan en een meerjarenbegroting op hoofdlijnen. Als alles volgens plan verloopt, is het strategisch plan in het najaar van 2020 gereed. De kans bestaat dat u of uw organisatie de komende maanden wordt benaderd om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van ons strategisch plan. We hopen uiteraard dat u daartoe bereid bent. Met een goed en breed gedragen plan kunnen we onze sport gezamenlijk een gezonde toekomst bieden.