Ledenraad KNSB stelt jaarplan en begroting 2022-2023 vast

Maandag 04 juli 2022

De Ledenraad van de KNSB heeft op donderdag 30 juni de begroting en het jaarplan voor 2022 -2023 vastgesteld. Het betreft het tweede jaar van zowel de meerjarenkoers (tot en met 2028) als het vierjarenplan (tot en met 2026). Financieel wordt komend boekjaar uitdagend, mede door gestegen kosten en onzekerheid over corona en de verslechterde toestand in de wereld. Samen voor het schaatsen en skaten blijft het motto. De KNSB is met diverse partijen in gesprek voor langlopende sponsorovereenkomsten en ontwikkelt daarnaast nieuwe verdienmodellen.

Prioriteiten

Het meerjarenplan kent zes prioriteiten voor de top- en breedtesport. De KNSB wil met Nederland wereldwijd toonaangevend zijn en blijven in schaatsen en skaten, en nog meer Nederlanders de topsport laten volgen. Onze sporten moeten toegankelijker zijn voor nog meer mensen en zo bijdragen aan hun gezondheid. En ondanks de klimaatverandering moet schaatsen mogelijk blijven, ook door te zorgen dat er meer en verduurzaamde accommodaties komen, voor schaatsen en skaten.

Voor komend seizoen ligt er extra accent op de vertaling van de plannen naar groei en bloei van de verenigingen, blijven werken aan een Veilig Sportklimaat, en het verbreden en versterken van de basis: Nederlanders gaan meer schaatsen en/of skaten, van jong tot oud, van recreanten tot talenten? Dit laatste sluit aan bij de maatschappelijke trend en het beleid van landelijke, regionale en lokale overheden voor een gezonder Nederland.

Nieuw contributiesysteem

Bij de vergadering op 30 juni stemde de Ledenraad in met een vereenvoudiging van het contributiesysteem voor de schaats-, skate- en natuurijsverenigingen die zijn aangesloten bij de KNSB. Vanaf 2022-2023 verdwijnt het ingewikkelde systeem met keuzemodules en geldt een vast basistarief voor de verenigingen en de leden. De tarieven stijgen zodat er een gezondere verhouding ontstaat tussen de opbrengsten en kosten. De KNSB-bondscontributie is ook nu nog steeds een van de laagste van de NOC*NSF-sportbonden.

Reglementswijzigingen

De Ledenraad heeft ook akkoord gegeven op de voorgestelde reglementswijzigingen voor kunstrijden en marathon. Daarnaast is voor kunstrijden, langebaanschaatsen en shorttrack op het ISU-Congres in Thailand begin juli besloten tot een flink aantal aanpassingen van de regels. Deze wijzigingen worden nog verwerkt in de nationale reglementen en bij de volgende Ledenraadvergadering op zaterdag 24 september ingebracht voor vaststelling.

Nieuw leden- en verenigingsadministratiesysteem

Eind juni heeft de KNSB een nieuw platform voor de leden- en verenigingsadministratie gelanceerd. Dit maakt de administratie voor iedereen efficiënter en toekomstbestendiger, zowel technisch als qua toepassingsmogelijkheden. Voor leden blijft de naam Mijn KNSB gehandhaafd, voor verenigingen is gekozen voor een nieuwe naam die precies zegt waar deze over gaat: KNSB Verenigingsmanager. 

Volgende Ledenvergadering

Prof. Steven ten Have heeft de afgelopen periode de evaluatie van de Ledenraad begeleid en afgerond. In de volgende Ledenvergadering op 24 september wordt besproken hoe aan de uitkomsten een goed vervolg gegeven kan worden.

Tot slot: mr. De Koning is bij de Ledenvergadering van 30 juni benoemd tot voorzitter van de Tuchtcommissie, als opvolger van mr. Bauduin. Hiervoor was zij vicevoorzitter.