Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Organisatie Bond

Raad van Toezicht model

In oktober 2016 is een nieuw bestuurlijk model ingevoerd, te weten het Raad van Toezicht model.  De rollen van Ledenraad, Algemeen Bestuur en Directeur zijn gewijzigd naar Ledenraad, Raad van Toezicht en Directeur-Bestuurder. De directeur-bestuurder is ‘het gezicht’ van de KNSB en heeft meer bevoegdheden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en zal meer op de achtergrond actief zijn dan het huidige Algemeen Bestuur. De Ledenraad blijft het hoogste orgaan van de bond, de Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de Ledenraad. Meer informatie over bestuurlijke vernieuwing en het Raad van Toezicht model van de KNSB (2016).

Samen de sport versterken

We hebben samen met partijen in De KNSB op weg naar 2020 de ambitie uitgesproken dat we de wereldtop willen bereiken en behouden in al onze disciplines. Daarnaast willen we het schaatsplezier in alle disciplines vergroten; zowel voor sporters als voor fans. Dit doen we niet alleen. Dit doen we samen met partners, want samen maak je de sport sterker. Hoe werkt de KNSB samen?

Ledenraad

Het hoogste orgaan binnen de KNSB is de Ledenraad. De Ledenraad borgt het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid van de Bond legitimiteit en draagvlak. Missie- en visiedocumenten, meerjaren(beleid)plannen en jaar(activiteiten)plan en de daarvan afgeleide begroting worden goedgekeurd door de Ledenraad. Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten door middel van het jaarverslag en de jaarrekening. De Ledenraad houdt toezicht op hoofdlijnen en bestaat uit de volgende leden.

Noord-Holland/Utrecht E. Verheijen, D. Pos, J.Manshanden
Zuid-Holland J. Boere, S.P. Wigman, S. Sijswerda
Friesland J. Bakker, J. Bergmans, D. Brouwer
Groningen A. Kalk, R. Kok, P. Wieringa
Drenthe I. Arling, R. Kamphuis, J. Angerman
Overijssel M. Daggenvoorde, T. Stroot, L. Heemskerk
Gelderland Th. van de Rijt, A. Borst,
Noord-Brabant/Limburg/Zeeland R. Smeulders, J. Heynens, T. Posno
Atletenvereniging S. Kramer, E. De Vries, F. Wennemars

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan, dat toezicht houdt op het feitelijk functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT bestaat uit een voorzitter en vier leden. De RvT borgt het bestuurlijk functioneren van de organisatie door het adviseren van de directeur-bestuurder, het bewaken van processen en toetsen van besluiten. De RvT legt verantwoording af aan de Ledenraad. De leden van de RvT worden benoemd door de Ledenraad. De Raad van Toezicht van de KNSB bestaat uit Ineke Donkervoort, Pieter de Kroon (voorzitter), Jolle Landman, Ton Lekkerkerker en Kees Rutten.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder zorgt voor uitvoering van het beleid door het bondsbureau en is het gezicht van de KNSB. Hij geeft leiding aan het Management Team, bestaande uit de Technisch Directeur, de Commercieel manager, de manager Sportparticipatie, financieel manager en de bedrijfsjurist. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor externe vertegenwoordiging, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De directeur-bestuurder van de KNSB is Herman de Haan.

Bondsbureau

Het Bondsbureau van de KNSB functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur bestuurder. Leden van de Bond kunnen een beroep doen op het de medewerkers van het Bondsbureau voor advies en informatie. Daarnaast verricht het Bondsbureau een groot aantal activiteiten in het kader van de algehele ontwikkeling van de schaatssport.

Overleg gewestelijk voorzitters/expertgroep

Vacature – Voorzitter Gewest Gelderland
Jaap Starkenburg – Voorzitter gewest Overijssel
Herman Nijhoff- Voorzitter gewest Noord-Holland/Utrecht
Berit van Dobbenburgh – Voorzitter gewest Zuid-Holland
Carool van Kesteren – Voorzitter gewest Noord-Brabant – Limburg – Zeeland
Bart Jonkers – Voorzitter gewest Groningen en gewest Drenthe
Peter de Jonge – Voorzitter gewest Fryslan
Rob Smeulders (ambtelijk secretaris)

Secties

Langebaan/Kortebaan/Supersprint en Mass start, Shorttrack, Marathon, Kunstrijden, Schoonrijden, Toerschaatsen en Inline-skaten. De secties worden bestuurd door een sectiebestuur. In algemene zin zijn de sectiebesturen verantwoordelijk voor een goed verloop van de activiteiten in de schaatsdiscipline die zij vertegenwoordigen. Hiertoe stelt het sectiebestuur jaarlijks een sectiebeleidsplan en -begroting op.

Commissies

De KNSB kent diverse commissies. De Auditcommissie, Tuchtcommissie, Reglementencommissie en Commissie van Beroep/Geschillencommissies worden benoemd door de Ledenraad. De Medische commissie,  Commissie Jeugdschaatsen, Toetsingscommissie, Recordcommissie, Commissie Statistiek en Historie, Commissie Natuurijsbanen, Commissie Bondsonderscheidingen en Commissie Toerskaten worden benoemd door de directeur-bestuurder.

Auditcommissie Dhr. J. Landman (voorzitter, namens Raad van Toezicht)
Mevr. I. Donkervoort (namens Raad van Toezicht)
Dhr. K. Rutten (namens Raad van Toezicht)
Dhr. T. Stroot (namens Ledenraad)
Tuchtcommissie Mr. F.G. Bauduin (voorzitter); Mevr. Mr. C.M.E. de Koning (vice-voorzitter); Mevr. Mr. M. van der Linden (secretaris: tel. zakelijk 020 – 5460055, monique.vanderlinden@stibbe.com); Mevr. mr. M.E. Rosing; Mevr. Mr. M.Th. Nijhuis; Drs. N.R.F. van Dalen; Prof. Mr. J.S. Kortmann; Mr. J. Piena.
Reglementencommissie H. Heideman (voorzitter); D.W. Brand; A. Hazelhoff; E.Kuiper.
Commissie van Beroep / Geschillencommissie Mr. A.G.J. Van Wassenaer); Mr. P. de Jong Schouwenburg (secretaris, tel: 020 – 6789238, jongschouwenburg@van-doorne.com); Mr. B.Th. Moerkoert; Mevr. Mr. P. Charbon; Mr. J. Mooijen; Mr. T.M.A. van Löben Sels; Mr. J. de Vroome; Mr. Drs. F.van der Hoek; Mr. G.C.L. van Leeuwen.
Medische commissie Prof. dr. R.S. Breederveld (voorzitter); A. de Jong; Prof. dr. F. Nollet; Prof. dr. H. Kuipers; F. Nusse.
Commissie Jeugdschaatsen J.P. Broekhuizen (voorzitter/secretaris), W. van Rijswijk.
Toetsingscommissie P. Clausing; K. Holt; J. Trouw; W. Op de Beek.
Recordcommissie H. Heideman (voorzitter); M.W.F.  van der Bij (secretaris) A.M.W. Terwindt; B. Klijnstra; M. Brand.
Commissie Statistiek en Historie M.W.F. van der Bij; M. Koolhaas; H. Snoep; A.M.W. Terwindt; H.J. van der Vegt; Stichting Schaatsseizoen (H. Bijlsma).
Commissie Natuurijsbanen D. de Groot (NH/U, voorzitter), Johan Boonstra (GR/DR), Romke Fabriek (FR), Dick Bodegom (ZH), Henk Bartels (GE), Vacant (NB/L/Z), A. van den Hul (OV), J. Boelen (inline-skaten), Ramon Kuipers (KNSB bondsbureau: r.kuipers@KNSB.nl / 088-4892000). Meer informatie & contact.
Commissie Bondsonderscheidingen Egbert Lambers (voorzitter); K.P. Verbeek (secretaris); Mw. A.J.G.M. Tukker-Borckink; 2 vacatures (lid).
Commissie Recreatief Skaten Theo van de Rijt (coördinator oost en voorzitter).

Heb je gevonden wat je zocht?